shopCart  Product toegevoegd
nl nl arrow1 Home
arrow4 Mijn account
arrow5 Winkelmand
ShopCart Winkelmand 0 Producten
X
Uw winkelwagen
is leeg
Naar winkelwagen
       
Algemene voorwaarden
Verzending
Nadat uw bestelling verstuurd is krijgt u binnen 24 uur een ontvangst bevestiging, hierin staan de bestelde artikelen en de prijs.

De bestelling wordt na ontvangst van uw betaling op onze bankrekening 528102699 ABN/AMRO Nunspeet t.n.v. J&J Wool Productions verstuurd via TPG Post of op andere manieren bij u afgeleverd.

Bij bestellingen onder rembours, wordt de bestelling binnen dertig dagen aan u verstuurd, het bedrag wordt afgerekend met de postbode.

Bij remboursbestellingen zijn de rembourskosten voor rekening van de klant. Bij het weigeren van een rembourszending is de klant verplicht de in rekening gebrachte verzendkosten, administratiekosten, rembourskosten te vergoeden aan J&J Wool Productions.

Direct na uw bestelling krijgt u een orderbevestiging toegestuurd. Heeft u na ongeveer 30 dagen uw bestelling wel betaald maar nog niet ontvangen, stuur ons daarover dan even een mailtje op info@dewolwinkel.nl.

Verzendkosten
Bij bestellingen binnen Nederland vanaf € 50,- vervallen de verzendkosten.

Binnen Nederland bedragen de verzendkosten €6,75 bij bestellingen onder de €15,-

Buiten Nederland gelden andere tarieven. Heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op.

De kosten voor het versturen onder rembours zijn €14,00.

Bestellen
Het bestellen is vrij eenvoudig, klik op het icoon 'bestelwagen' en het door u uitgezochte artikel wordt in het winkelmandje geplaatst.

Als u uitgewinkeld bent gaat u naar het mandje.

Hierna vult u uw gegevens in.

Het zoekraken van een bestelling
J&J Wool Productions is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen. Geleden schade hierdoor kan niet verhaald worden op J&J Wool Productions. Indien u zekerheid wilt over het aankomen van de bestelling kunt u er voor kiezen de bestelling onder garantiepost te laten versturen. De kosten van garantiepost bedragen €7,50 en zijn voor rekening van de klant.

Formaat/ kleur
Houd er rekening mee dat de artikelen niet op ware grootte zijn afgebeeld, het juiste formaat staat bij elk artikel.

Wij doen ons best om de het artikel zo goed mogelijk op uw beeldscherm te tonen, toch kan het voorkomen dat de kleur iets afwijkt.

Retourneren
Bij het retourneren van een artikel ontvangen wij eerst graag een e-mail van u. Dit kan binnen 7 dagen onder vermelding van uw bank/girorekeningnummer. Na ontvangst van de retourzending en is deze onbeschadigd en ongebruikt, wordt het bedrag zo snel mogelijk teruggestort op uw rekening.

Belgische klanten
Voor onze Belgische Klanten is het nodig om ons IBAN NUMMER en BIC NUMMER te vermelden bij betaling. Ons IBAN Nummer is: NL38 ABNA 0528 1026 99. Ons BIC Nummer is: ABNANL2A.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van J&J Wool Productions en op alle met J&J Wool Productions aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door J&J Wool Productions is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met J&J Wool Productions in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 J&J Wool Productions behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van J&J Wool Productions en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 J&J Wool Productions is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van J&J Wool Productions zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 J&J Wool Productions behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mail adres. De Klant en J&J Wool Productions komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van J&J Wool Productions gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. J&J Wool Productions garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Levering en transport
3.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie 30 dagen na ontvangst van de betaling. Bij betaling onder rembours versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen 30 werkdagen na ontvangst van uw bestelling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

3.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

3.3 Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

3.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

3.5 J&J Wool Productions is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door TPG Post.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud
4.1 J&J Wool Productions blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan J&J Wool Productions zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 5 Prijzen en betalingen
5.1 Alle door J&J Wool Productions vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staan op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

5.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

5.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5.5 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

betaling vooraf: de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend/ administratiekosten en eventuele kosten voor extra services over op bankrekening ABN/AMRO Nunspeet. Ten name van J&J Wool Productions te Hulshorst, onder vermelding van besteldatum en bestelnummer.

onder rembours: de Klant betaalt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en rembourskosten contant of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen.

Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht
6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u J&J Wool Productions daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of via e-mail gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft J&J Wool Productions de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan J&J Wool Productions te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt J&J Wool Productions zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan J&J Wool Productions betaalde bedrag.

6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid
7.1 J&J Wool Productions geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

7.2 J&J Wool Productions is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van J&J Wool Productions. J&J Wool Productions is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien J&J Wool Productions, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Het is mogelijk dat J&J Wool Productions op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. J&J Wool Productions is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Overmacht
8.1 In geval van overmacht is J&J Wool Productions niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij J&J Wool Productions, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of dergelijke rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële, methoden en concepten

9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van J&J Wool Productions, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Privacy cliënt
10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door J&J Wool Productions vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.

het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

10.2 J&J Wool Productions neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3 J&J Wool Productions verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Rechtskeuze en bevoegde rechter
11.1 Op elke overeenkomst tussen J&J Wool Productions en de Klant is het Nederlands Recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen
12.1 J&J Wool Productions is gevestigd te Hulshorst, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr: 08136961 0000. Het BTW-identificatienummer is; 138009922B01

12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan J&J Wool Productions, Harderwijkerweg 358, 8077 RK te Hulshorst, of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

12.3 Wanneer door J&J Wool Productions gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat J&J Wool Productions deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
Volgende